Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

WNIOSKI WRAZ Z KSEROKOPIĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

KWOTA przyznanego stypendium dla JEDNEGO stypendysty ZA rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 ZŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce _Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:_

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017 
oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.