.

Nazwa
projektu:

"Przyjemna nauka – atrakcyjna praca"

W projekcie biorą udział słuchacze  z Szkoły Policealnej nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu pomoc i wspieranie młodzieży w drodze edukacyjnej i życiowej
oraz nawiązanie przez szkołę współpracy ze środowiskiem lokalnym i rozwijanie aktywności obywatelskiej. 

Celem projektu jest:

• wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych słuchaczy Szkoły Policealnej pochodzących z obszarów wiejskich;

• wdrożeniu młodych ludzi do samodzielnego podejmowania działań, skierowanych na nabywanie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;

• poprzez organizację wycieczek dydaktycznych poznanie przez słuchaczy Szkoły Policealnej najbardziej interesujących krajoznawczo oraz najlepiej rozwiniętych pod względem organizacji turystyki obszarów naszego kraju, co w przyszłości pomoże im w założeniu własnej firmy;

• doskonalenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem informacji z różnych źródeł, ich gromadzeniem i przetwarzaniem;

• kształtowanie zachowań prospołecznych i patriotycznych;

• udział słuchaczy w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umożliwiając im wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy i codziennym życiu;

• zapoznanie ze specyfiką kształcenia wyższego oraz z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi;

• zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych;

• wdrażanie uczniów do samodzielnego kształcenia i uzyskiwania wyższych wyników egzaminów zewnętrznych;

• współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju aktywności i edukacji.

Formy realizacji

1. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów 

- przedsiębiorczość "Zakładam i zarządzam własną firmą" -16 godz., liczba korzystających słuchaczy 13;

- język angielski - "Rozmowy branżowe bez barier" -12 godz., liczba korzystających słuchaczy 13;

- przedmioty zawodowe turystyczne ukierunkowane na egzamin z przygotowania zawodowego -7 godz., liczba korzystających słuchaczy 20;

- wykłady z przedmiotów turystycznych - 6 godz., liczba korzystających słuchaczy 20;

- zajęcia przygotowujące do "Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych"  - 8 godz., liczba korzystających słuchaczy 20.

2. Wycieczki:

- Wycieczka do Warszawy, liczba korzystających słuchaczy 13;

- Wycieczka do Mikołajek,  liczba korzystających słuchaczy 20;

- Rajd rowerowy, liczba korzystających słuchaczy 13.

3. Imprezy turystyczne związane z przygotowaniem praktycznym do kierowania obozami wędrownymi i wycieczkami:

- Spływ kajakowy Czarną Hańczą - 2 dni, liczba korzystających słuchaczy 13;

- wycieczka po Suwalszczyźnie -1 dzień,  liczba korzystających słuchaczy 20;

- Wycieczka do Warszawy - 2 dni, liczba korzystających słuchaczy 20;

- wycieczka do Wilna -1 dzień,  liczba korzystających słuchaczy 20;

- Wycieczka Szlakiem Tatarskim - 2 dni, liczba korzystających słuchaczy 20.

4. Dodatkowe szkolenia:

- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, liczba korzystających słuchaczy 20;

- Kurs instruktażowy dla wychowawców kolonijnych,  liczba korzystających słuchaczy 20;

- Kurs dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek, liczba korzystających słuchaczy 20.

5. Szkolenie nauczycieli (organizowane i finansowane przez Instytucję Prowadzącą) w ramach doskonalenia zawodowego,
w celu zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności wspierania uczniów w procesie edukacyjnym.

5.1. Jak wspierać ucznia w rozwijaniu jego zainteresowań? Liczba korzystających 4 nauczycieli.

5.2. Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości w nauczaniu. Liczba korzystających 4 nauczycieli.

5.3. Jak wspierać nauczycieli w tworzeniu systemu oceniania wewnątrzszkolnego spójnego z systemem egzaminowania zewnętrznego? Liczba korzystających 4 nauczycieli.

5.4. Konstruowanie indywidualnych programów pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba korzystających 4 nauczycieli.

5.5. Jak zaktywizować uczniów? Liczba korzystających 4 nauczycieli.

5.6. Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym. Liczba korzystających 4 nauczycieli.

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu: 

] Udział 33 słuchaczy Szkoły Policealnej w realizowanym projekcie.

] Zostaną przeprowadzone 43 godziny zajęć dodatkowych.

] Ze szkoleń skorzysta 4 nauczycieli.

] Udział 13 słuchaczy Szkoły Policealnej w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

] Zorganizowanie 4 wycieczek jednodniowych i 3 wielodniowych.

] Nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w organizowaniu i kierowaniu wycieczkami i obozami, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem.

] Wzrost samooceny, kultury bycia i zaufania we własne możliwości uczestników projektu.

] Wzrost zdolności komunikacyjnych słuchaczy oraz umiejętności zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.

] Zwiększy się liczba uczniów kontynuujących naukę na studiach dziennych wybranych uczelni.

] Ułatwiony będzie start na rynku pracy uczestników projektu, poprzez nabyte umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
oraz przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej.

] Zwiększy się średni wynik uczestników projektu z egzaminu zewnętrznych.

] Wyrównają się szanse edukacyjne uczniów z terenów wiejskich.

] Rozbudzona zostanie potrzeba kontaktu z kulturą i sztuką uczestników projektu.

] Osiągnięta będzie większa integracja społeczności szkolnej.

] Słuchacze świadomie i aktywnie będzie uczestniczyć w życiu społeczeństwa lokalnego.

] Szkoła będzie uczestniczyć w innych projektach.