INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Tytuł projektu: "Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód"
Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2013r.
Wartość projektu: 500 000,00 PLN


W ramach podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Augustowskie Centrum Edukacyjne złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód". Po ocenie merytorycznej w/w projekt został przyjęty do realizacji.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Technikum Nr 1 uczących się w roku szkolnym 2011/2012 w klasach II i III, kontynuujących naukę w roku szkolnym 2012/2013 odpowiednio w klasach III i IV, oraz w klasach IV w roku szkolnym 2013/2014 semestr I w zawodach - technik: budownictwa, mechatronik, hotelarstwa i organizacji usług gastronomicznych. Łącznie objętych wsparciem zostanie 96 uczennic i uczniów z ośmiu klas (po 12 osób z każdej klasy), co stanowi 50% wszystkich uczących się w tych klasach.

Działania skierowane na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego pozwolą na realizację potrzeb uczennic i uczniów w zakresie poszerzenia ogólnej wiedzy zawodowej oraz kształtowania kompetencji kluczowych, nabywania umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie. Udział w profesjonalnych targach branżowych, praktyka w atrakcyjnych i nowoczesnych zakładach pracy zgodnie z profilem kształcenia oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, umożliwią uzyskanie stosownego wykształcenia, co ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy lub podjęcie studiów.


W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Dodatkowe zajęcia edukacjne z następujących przedmiotów:
Matematyka
II semestr 2011/2012 - po 2 godziny tygodniowo w klasach II i III technik mechatronik i technik budownictwa oraz po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
I semestr 2012/2013 - po 2 godziny tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik i technik budownictwa oraz po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
II semestr 2012/2013 - po 2 godziny tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik i technik budownictwa oraz po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
- łącznie 579 godzin dla 96 uczennic i uczniów,

I semestr 2013/2014 - po 2 godziny tygodniowo w klasach IV technik mechatronik i technik budownictwa oraz po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.
Łącznie 72 godziny dla 48 uczennic i uczniów

Fizyka
II semestr 2011/2012
- po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III technik mechatronik i technik budownictwa.
I semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik i technik budownictwa.
II semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik i technik budownictwa.
- łącznie 202 godzin dla 48 uczennic i uczniów,

I semestr 2013/2014 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV technik mechatronik i technik budownictwa
Łącznie 24 godziny dla 24 uczennic i uczniów

Język obcy zawodowy
II semestr 2011/2012 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
I semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
II semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik hotelarstwa i technik usług gastronomicznych.
- łącznie 176 dla 48 uczniów i uczennic,

I semestr 2013/2014 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.
Łącznie 24 godziny dla 24 uczennic i uczniów

Zajęcia ze specjalizacji zawodowej
II semestr 2011/2012
- po 1 godzinie tygodniowo w klasach II i III technik mechatronik, technik budownictwa, hotelarstwa, technik usług gastronomicznych.
I semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik, technik budownictwa, hotelarstwa, technik usług gastronomicznych.
II semestr 2012/2013 - po 1 godzinie tygodniowo w klasach III i IV technik mechatronik, technik budownictwa, hotelarstwa, technik usług gastronomicznych.
- łącznie 378 godzin dla 96 uczennic i uczniów.

I semestr 2013/2014 - po 1 godziny tygodniowo w klasach IV technik mechatronik, technik budownictwa, technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.
Łącznie 48 godzin dla 48 uczennic i uczniów

2. Dodatkowe zajęcia rozszerzające program praktyk zawodowych: każdy uczestnik projektu odbędzie zwiększoną o 1 godzinę dziennie praktykę zawodową wynikającą z programu nauczania na danym kierunku (technik mechatronik - 10 godzin dodatkowej praktyki, technik budownictwa 30 godzin dodatkowej praktyki, technik hotelarstwa 60 godzin dodatkowej praktyki, technik usług gastronomicznych 80 godzin dodatkowej praktyki
- łącznie 180 godzin dla 84 uczniów i uczennic).

3. Wyjazdy na targi branżowe i do zakładów pracy:
targi mechatroniczne (technik mechatronik): 4 wyjazdy (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków), targi budownictwa (technik budownictwa): 4 wyjazdy (Wilno, Poznań, Łódź, Kraków), targi hotelarskie (technik hotelarstwa): 4 wyjazdy (Warszawa, Poznań, Wilno, Białystok) targi gastronomiczne: 4 wyjazdy (Kraków, Warszawa, Białystok, Warszawa). Każdy z uczestników projektu weźmie udział w trzech imprezach targowych. Podczas wyjazdów również będą odwiedzane zakłady pracy oraz przewidziany jest dodatkowy program edukacyjny (np.: zwiedzanie muzeów, kino, teatr, itp.).

4. Praktyka w Wojskowej Akademii Technicznej:
w ramach praktyki zawodowej uczniowie technikum o profilu mechatronicznym odbędą tygodniowa praktykę w wymiarze 30 godzin (2 grupy po 12 osób) w Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach których, uczniowie będą mieli możliwość poszerzać wiedzę w ramach swojego zawodu w profesjonalnych warunkach laboratoryjnych, przeprowadzać eksperymenty naukowe oraz opracowywać ich wyniki.

5. Kurs barmański:
w ramach realizacji podstawy programowej, z której wynika, iż uczeń powinien umieć sporządzać napoje z różnych grup produktów przy zastosowaniu odpowiednich technik metod oraz serwować różne napoje z uwzględnieniem współczesnych tendencji, zostaną zorganizowane 2 kursy barmańskie (oddzielnie technik usług gastronomicznych - 24 uczestników i technik hotelarstwa - 24 uczestników).

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w postaci 4 zestawów tablic interaktywnych wraz z 4 laptopami oraz drukarka laserowa, co przyczyni się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć edukacyjnych.

W zakresie działań promocyjnych będą prowadzone przez grupę uczestników projektu audycje emitowane w radiowęźle szkolnym. W związku z tym zostaną zakupione 4 mikrofony, 4 pary słuchawek, dyktafon oraz mikser.