..

..

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty.
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Tytuł projektu:

"Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim"

Okres realizacji:

od 1.08.2013r. do 31.07.2015r.

Wartość projektu:

1 628 410,96 zł.

Projektodawca:

Powiat Augustowski / Augustowskie Centrum Edukacyjne

Wsparcie otrzyma:

16 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 2 licea ogólnokształcące,
1 technikum, 1 zasadnicza szkoła zawodowa, 5 przedszkoli z powiatu augustowskiego.

..

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim w latach 2013 - 2015.

Cele szczegółowe to:

Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych oraz planowania wsparcia szkół/ przedszkoli w powiecie augustowskim.

Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/ przedszkoli z powiatu augustowskiego w zakresie określonym diagnozą.

Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/ przedszkoli i nauczycieli/ nauczycielek w powiecie augustowskim przez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia w latach 2013 - 2015.

..

Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą,
służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo oraz wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu:

Wspomaganie jest adresowane do szkoły, a nie wyłącznie do poszczególnych osób lub grup np. dyrektor czy nauczyciele.

Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, więc nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.

Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.

Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

..

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

W każdej szkole / przedszkolu zostanie przeprowadzony pełny cykl doskonalenia oparty na dwóch ofertach doskonalenia wybranych z 24 tematów ofert (1 oferta na rok szkolny). Szkoła otrzyma wsparcie zewnętrznego konsultanta - szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE), który będzie towarzyszył szkole przez cały okres realizacji rocznego planu wspomagania wybranego w diagnozie aspektu pracy szkoły.

Utworzone zostaną cztery sieci współpracy i samokształcenia, stanowiące innowacyjną metodę współpracy i samokształcenia, umożliwiającą wymianę doświadczeń w grupie dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych. Uczestnicy sieci będą wspólnie pracować podczas spotkań; bieżący kontakt i gromadzenie materiałów umożliwi im platforma cyfrowa. Praca w sieci będzie planowana i skoncentrowana wokół konkretnego tematu. Zostanie on określony w sieci problemowej lub skupiającej nauczycieli jednego przedmiotu lub kilku pokrewnych.

..