.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 1 oraz w ZSZ nr 1 w ACE 2016r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Absolwent, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie
oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2016r.

422402

Technik hotelarstwa

14

14

100,00 %

522305

Technik handlowiec

27

26

96,30 %

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

24

16

66,67 %

351203

Technik informatyk

20

10

50,00 %

311410

Technik mechatronik

21

10

47,62 %

311204

Technik budownictwa

18

8

44,44 %

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

8

1

12,50 %

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

19

15

78,95 %

512001

Kucharz

10

6

60,00 %

522301

Sprzedawca

9

8

88,89 %

751201

Cukiernik

1

1

100,00 %

xx

szkoła

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2016r.

ZSZ nr 1

47

31

65,96 %

Technikum nr 1

124

84

67,74 %

w ACE

171

115

67,25 %

(*) wskaźnik uzyskania dyplomu w podanych zawodach w powyższej tabeli

 .


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 oraz w ZSZ nr 1 w ACE [sesja 1 oraz sesja 2] w 2016r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

.

symbol i nazwa kwalifikacji:

symbol i nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono
daną kwalifikację:

liczba uczniów,
którzy zdawali egzamin

liczba uczniów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"  [sesja 1 oraz sesja 2]

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

A.18. Prowadzenie sprzedaży

522305
Technik handlowiec

19

19

100,00 %

90,91 %

87,84 %

522301 Sprzedawca

9

8

88,89 %

A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

522305
Technik handlowiec

27

27

100,00 %

91,54 %

73,68 %

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

712905 Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

26

21

80,77 %

85,59 %

81,81 %

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

15

9

60,00 %

50,48 %

54,66 %

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

19

15

78,95 %

84,17 %

87,39 %

B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich

311204
Technik budownictwa

9

9

100,00 %

97,37 %

93,97 %

B.30. Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

19

17

89,47 %

68,64 %

73,61 %

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

16

11

68,75 %

66,14 %

60,17 %

B.21. Montaż urządzeń systemów
energetyki odnawialnej

311204 Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

7

6

85,71 %

98,25 %

91,25 %

E.3. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych

311410
Technik mechatronik

21

16

76,19 %

75,14 %

73,38 %

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

25

24

96,00 %

79,87 %

80,19 %

E.19. Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych

21

11

52,38 %

70,63 %

60,64 %

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

351203
Technik informatyk

31

31

100,00 %

76,69 %

81,9%

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

31

27

87,10 %

76,36 %

78,65 %

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami

22

12

54,55 %

50,68 %

51,34 %

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

8

1

12,50 %

67,62 %

66,58 %

R.21. Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów
 architektury

314202 Technik architektury krajobrazu

11

6

54,55 %

62,75 %

62,34 %

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

23

23

100,00 %

84,08 %

83,72 %

512001 Kucharz

10

7

70,00 %

T.15. Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

24

16

66,67 %

49,90 %

39,72 %

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

751201 Cukiernik

1

1

100,00 %

100,00 %

90,92 %

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

422402
Technik hotelarstwa

10

10

100,00 %

91,80 %

90,62 %

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym  usługi hotelowe

17

17

100,00 %

88,31 %

89,25 %

 .

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej egzaminu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
oraz z części praktycznej egzaminu co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

W 2016 r. podczas sesji 1 oraz sesji 2 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 przystąpiło 333 osób, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymały 282 osoby;
w ZSZ nr 1 przystąpiło 88 osób, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymały 62 osoby.
Wskaźnik "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. [sesja 1 oraz sesja 2]
w podanych zawodach i kwalifikacjach zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 wynosi 84,68 %; w ZSZ nr 1  wynosi 70,45 %; w ACE wynosi 81,71 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2016 r.
[sesja 1 oraz sesja 2] w podanych zawodach i kwalifikacjach
{zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 oraz ZSZ nr 1 w ACE}

ACE

województwo podlaskie

kraj

(*) 81,71 %

(*) 74,18 %

75,17 %

 .

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach i kwalifikacjach w powyższej tabeli

.