Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r.
w Technikum nr 1, w Technikum Uzupełniającym nr 1 oraz w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba
absolwentów,
którzy
zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
 podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

[Technikum nr 1]

16

10

62,50 %

62,50 %

73,10 %

68,96 %

311[07]

technik elektronik

[Technikum nr 1]

17

2

11,76 %

11,76 %

36,90 %

40,25 %

312[01]

technik informatyk

[Technikum nr 1]

40

31

77,50 %

72,92 %

51,50 %

52,55 %

312[01]

technik informatyk

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

8

4

50,00 %

321[10]

technik żywienia i gospodarstwa domowego

[Technikum Uzupełniające nr 1]

7

5

71,43 %

48,15 %

57,50 %

66,82 %

341[01]

technik agrobiznesu

[Technikum nr 1]

23

13

56,52 %

56,67 %

44,90 %

50,26 %

341[01]

technik agrobiznesu

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

7

4

57,14 %

341[03]

technik handlowiec

[Technikum nr 1]

20

18

90,00 %

90,00 %

68,00 %

58,80 %

341[04]

technik hotelarstwa

[Technikum nr 1]

32

15

46,87 %

46,87 %

50,90 %

55,73 %

341[05]

technik obsługi turystycznej

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

1

1

100,00 %

100,00 %

30,00 %

37,84 %

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

[Technikum nr 1]

21

17

80,95 %

80,95 %

73,20 %

76,19 %

346[02]

asystent osoby niepełnosprawnej

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

24

20

83,33 %

84,62 %

90,20 %

93,08 %

346[04]

opiekun w domu pomocy społecznej

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

1

1

100,00 %

100,00 %

91,80 %

90,34 %

515[01]

technik ochrony fizycznej
osób i mienia

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

4

1

25,00 %

83,33 %

77,50 %

59,42 %

RAZEM

221

142

64,25 %

---------

---------

---------

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

ilu absolwentów
przystąpiło
do egzaminu

ilu absolwentów
zdało egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w powiecie
augustowskim

w woj.
podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

11

10

90,91 %

90,00%

85,00 %

92,67 %

522[05]

sprzedawca

9

9

100,00 %

85,70 %

86,40 %

89,62 %

713[05]

posadzkarz

22

17

77,27 %

77,27 %

72,50 %

74,25 %

713[06]

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

17

14

82,35 %

82,35 %

82,35 %

84,15 %

724[01]

elektryk

16

7

43,75 %

43,75 %

36,40 %

45,38 %

RAZEM

75

57

76,00 %

-----------

-----------

-----------

 


 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w podanych szkołach w 2010 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technikum

62,72 %

67,23 %

(*) 60,0 %

69,0 %

(*) 58,10 %

60,23 %

(*) 61,20 %

66,40 %

Technikum Uzupełniające po ZSZ

71,43 %

Szkoła Policealna dla Dorosłych

69,56 %

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

76,00 %

78,0 %

70,40 %

84,20 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany dla typów szkół łącznie (T, SP, UT).