Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r.
w Technikum nr 1 oraz w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 1 w ACE

  

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba
absolwentów,
którzy
zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

311[04]

technik budownictwa

[Technikum nr 1]

11

8

72,73 %

52,%

50,9 %

311[07]

technik elektronik

[Technikum nr 1]

25

5

20,00  %

41,2 %

40,1 %

311[08]

technik elektryk

[Technikum nr 1]

11

5

45,45 %

39,%

36,%

312[01]

technik informatyk

[Technikum nr 1]

32

12

37,50 %

33,%

39,7 %

312[01]

technik informatyk

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

12

2

16,67 %

341[01]

technik agrobiznesu

[Technikum nr 1]

18

11

61,11 %

61,%

67,2 %

341[04]

technik hotelarstwa

[Technikum nr 1]

29

6

20,69 %

49,8 %

51,%

341[05]

technik obsługi turystycznej

[Szk. Policealna dla Dorosłych nr 1]

5

2

40,00 %

14,%

30,%

341[07]

technik organizacji usług gastronomicznych

[Technikum nr 1]

33

29

87,88 %

67,%

73,%

RAZEM

159

76

47,80 %

---------

---------

 


 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ACE

 

cyfrowy
symbol
zawodu

nazwa zawodu

liczba absolwentów,
którzy przystąpili
do egzaminu

liczba absolwentów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

512[05]

kucharz małej gastronomii

18

17

72,73 %

78,7 %

89,6 %

522[05]

sprzedawca

19

19

100,00  %

88,7 %

94,0 %

713[05]

posadzkarz

28

22

78,57 %

81,%

87,9 %

724[01]

elektryk

15

9

60,00 %

56,3 %

67,%

741[02]

piekarz

1

1

100,00  %

83,3 %

89,3 %

RAZEM

81

68

83,95 %

---------

---------

 


 

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

w podanych szkołach w 2009 r.

/miejsce

typ szkoły/

ACE

powiat
augustowski

województwo 
podlaskie

kraj

Technika i Szkoły Policealne

47,80 %

60,00 %

brak danych (*)

45,16 %

62,87 % (*)

42,42 %

66,64 % (*)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

83,95 %

80,58 %

90,86 %

 

(*) wskaźnik "zdawalności" egzaminu podany dla wszystkich typów szkół łącznie (T, SP, UT, ZSZ).