.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 1
oraz Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w ACE 2018r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Absolwent, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie
oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2018r.

314202

Technik architektury krajobrazu

8

2

25,00 %

422402

Technik hotelarstwa

7

5

71,43 %

522305

Technik handlowiec

13

12

92,31 %

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

17

17

100,00 %

351203

Technik informatyk

19

8

42,11 %

311410

Technik mechatronik

20

8

40,00 %

311204

Technik budownictwa

8

5

62,50 %

311930

Technik  urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

12

12

100,00 %

331402

Technik agrobiznesu

10

8

80,00 %

741103

Elektryk

10

1

10,00 %

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

13

7

53,85 %

512001

Kucharz

3

2

66,67 %

751201

Cukiernik

1

1

100,00 %

xx

szkoła

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2018r.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

27

11

40,74 %

Technikum nr 1

114

77

67,54 %

w ACE

141

88

62,41 %

(*) wskaźnik uzyskania dyplomu w podanych zawodach w powyższej tabeli

 .


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 oraz w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w ACE [sesja 1 oraz sesja 2] w 2018r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

.

symbol i nazwa kwalifikacji:

symbol i nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono
daną kwalifikację:

liczba uczniów,
którzy zdawali egzamin (*)

liczba uczniów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"  [sesja 1 oraz sesja 2]

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

A.18. Prowadzenie sprzedaży

522305
Technik handlowiec

21

21

100,00 %

89,93 %

80,73 %

A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

522305
Technik handlowiec

13

12

92,31 %

94,55 %

75,38 %

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

712905 Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

4

3

75,00 %

84,38 %

75,78 %

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

22

15

68,18 %

61,11 %

57,01 %

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

13

10

76,92 %

90,36 %

90,20 %

B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich

311204
Technik budownictwa

25

24

96,00 %

83,16 %

80,51 %

B.30. Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

9

5

55,56 %

70,49 %

81,46 %

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

26

22

84,62 %

74,00 %

76,36 %

B.21. Montaż urządzeń systemów
energetyki odnawialnej

311930 Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

7

7

100,00 %

100,00 %

93,34 %

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

12

12

100,00 %

89,13 %

60,93 %

E.3. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych

311410
Technik mechatronik

17

15

88,24 %

90,73 %

84,55 %

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

15

12

80,00 %

63,89 %

71,95 %

E.19. Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych

18

5

27,78 %

44,20 %

49,37 %

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

351203
Technik informatyk

31

25

80,65 %

76,87 %

81,43 %

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

20

17

85,00 %

67,35 %

70,58 %

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami

19

8

42,11 %

49,55 %

53,84 %

E.7. Montaż i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych

741103 Elektryk

14

3

21,43 %

60,00 %

56,32 %

E.8. Montaż i konserwacja instalacji
elektrycznych

10

2

20,00 %

64,10 %

62,52 %

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

331402 Technik agrobiznesu

10

8

80,00 %

84,62 %

81,10 %

R.21. Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów
architektury

314202 Technik architektury krajobrazu

21

9

42,86 %

60,71 %

67,49 %

R.22. Organizacja prac związanych
z budową oraz konserwacją obiektów
małej architektury krajobrazu

7

2

28,57 %

22,50 %

50,97 %

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

19

18

94,74 %

92,77 %

91,17 %

512001 Kucharz

3

3

100,00 %

T.15. Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

22

21

95,45 %

57,28 %

59,03 %

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

751201 Cukiernik

1

1

100,00 %

92,86 %

 

88,58 %

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym  usługi hotelowe

422402
Technik hotelarstwa

7

5

71,43 %

96,26 %

92,19 %

 .

(*) Zdający, którzy przystąpili do obu części egzaminu.

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej egzaminu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
oraz z części praktycznej egzaminu co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

W 2017 r. podczas sesji 1 oraz sesji 2 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 przystąpiło 298 osób, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 229 osób;
w ZSZ nr 1 przystąpiło 64 osoby, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymały 40 osób.
Wskaźnik "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 r. [sesja 1 oraz sesja 2]
w podanych zawodach i kwalifikacjach zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 wynosi 76,85 %; w ZSZ nr 1  wynosi 62,50 %; w ACE wynosi 74,31 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2018 r.
[sesja 1 oraz sesja 2] w podanych zawodach i kwalifikacjach
{zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 oraz
Branżowej Szkole I stopnia Nr 1  w ACE}

ACE

województwo podlaskie

kraj

(*) 75,13 %

(*) 74,41 %

(*) 73,31 %

 .

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach i kwalifikacjach w powyższej tabeli

.