.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 1 oraz w ZSZ nr 1 w ACE 2017r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Absolwent, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie
oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

cyfrowy symbol zawodu

nazwa zawodu

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2017r.

314202

Technik architektury krajobrazu

11

6

54,55 %

422402

Technik hotelarstwa

11

10

90,91 %

522305

Technik handlowiec

18

18

100,00 %

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

24

20

83,33 %

351203

Technik informatyk

29

11

37,93 %

311410

Technik mechatronik

22

15

68,18 %

311204

Technik budownictwa

8

4

50,00 %

311930

Technik  urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

7

6

85,71 %

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

8

5

62,50 %

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

9

6

66,67 %

512001

Kucharz

14

13

92,86 %

522301

Sprzedawca

5

3

88,89 %

751204

Piekarz

1

1

100,00 %

xx

szkoła

liczba
absolwentów,
którzy
zdawali egzamin

liczba
absolwentów,
którzy
uzyskali dyplom

wskaźnik %
"uzyskania dyplomu" 
w 2017r.

ZSZ nr 1

37

28

75,68 %

Technikum nr 1

130

90

69,23 %

w ACE

167

118

70,66 %

(*) wskaźnik uzyskania dyplomu w podanych zawodach w powyższej tabeli

 .


 .

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 oraz w ZSZ nr 1 w ACE [sesja 1 oraz sesja 2] w 2017r.

(kształcenie według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach)

.

symbol i nazwa kwalifikacji:

symbol i nazwa zawodu,
w którym wyodrębniono
daną kwalifikację:

liczba uczniów,
którzy zdawali egzamin (*)

liczba uczniów,
którzy zdali egzamin

wskaźnik "zdawalności"  [sesja 1 oraz sesja 2]

w ACE

w woj. podlaskim

w kraju

A.18. Prowadzenie sprzedaży

522305
Technik handlowiec

12

12

100,00 %

95,36 %

91,08 %

522301 Sprzedawca

5

4

80,00 %

A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

522305
Technik handlowiec

18

18

100,00 %

92,54 %

74,70 %

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

712905 Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

17

11

64,71 %

82,69 %

82,88 %

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

10

4

40,00 %

43,68 %

53,33 %

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

9

3

33,33 %

95,60 %

89,82 %

B.18. Wykonywanie robót
murarskich i tynkarskich

311204
Technik budownictwa

10

10

100,00 %

91,75 %

82,09 %

B.30. Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

8

5

62,50 %

26,32 %

51,92 %

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

8

7

87,50 %

61,50 %

68,67 %

B.21. Montaż urządzeń systemów
energetyki odnawialnej

311930 Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

12

3

25,00 %

79,17 %

64,57 %

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

2

28,57 %

43,64 %

54,43 %

E.3. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych

311410
Technik mechatronik

21

21

100,00 %

91,23 %

92,81 %

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

21

12

57,14 %

62,91 %

70,51 %

E.19. Projektowanie i programowanie
urządzeń i systemów mechatronicznych

20

14

70,00 %

54,29 %

48,99 %

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

351203
Technik informatyk

18

12

66,67 %

75,05 %

77,98 %

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

18

17

94,44 %

74,59 %

76,34 %

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami

29

11

37,93 %

53,13 %

47,10 %

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

8

4

50,00 %

88,41 %

85,13 %

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

331402 Technik agrobiznesu

10

9

90,00 %

90,52 %

91,29 %

R.21. Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów
architektury

314202 Technik architektury krajobrazu

1

0

00,00 %

57,58 %

56,49 %

R.22. Organizacja prac związanych
z budową oraz konserwacją obiektów
małej architektury krajobrazu

11

6

54,55 %

48,78 %

46,34 %

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

22

22

100,00 %

84,08 %

93,41 %

512001 Kucharz

14

13

92,86 %

T.15. Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404 Technik żywienia
i usług gastronomicznych

22

20

90,91 %

46,81 %

62,40 %

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

751204 Piekarz

1

1

100,00 %

100,00 %

72,07 %

T.11. Planowanie i realizacja usług
w recepcji

422402
Technik hotelarstwa

19

18

94,7%

93,88 %

85,95 %

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym  usługi hotelowe

11

10

90,91 %

86,67 %

92,43 %

 .

(*) Zdający, którzy przystąpili do obu części egzaminu.

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej egzaminu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów)
oraz z części praktycznej egzaminu co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

W 2017 r. podczas sesji 1 oraz sesji 2 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Technikum nr 1 przystąpiło 298 osób, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 229 osób;
w ZSZ nr 1 przystąpiło 64 osoby, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymały 40 osób.
Wskaźnik "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 r. [sesja 1 oraz sesja 2]
w podanych zawodach i kwalifikacjach zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 wynosi 76,85 %; w ZSZ nr 1  wynosi 62,50 %; w ACE wynosi 74,31 %

 .

Porównanie wskaźnika "zdawalności" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2017 r.
[sesja 1 oraz sesja 2] w podanych zawodach i kwalifikacjach
{zdawanych w tym roku w Technikum nr 1 oraz ZSZ nr 1 w ACE}

ACE

województwo podlaskie

kraj

(*) 74,31 %

(*) 73,04 %

(*) 71,74 %

 .

(*) wskaźnik zdawalności w podanych zawodach i kwalifikacjach w powyższej tabeli

.