.

.

..

Uczennica Technikum nr 1 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów [16.11.2010 r.]

.

.

W roku szkolnym 2010/11 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 128 uczniów województwa podlaskiego oraz 33 uczniów otrzymało Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Najlepsi uczniowie województwa podlaskiego jako stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej zostali uhonorowani wręczeniem dyplomów 16 listopada 2010 r. na uroczystości w sali koncertowej Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku.

Paulina Suchwałko - uczennica kl. III ar Technikum nr 1 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów,

ponieważ uzyskała najwyższą średnią ocen 5,00 w szkole w roku szkolnym 2009/2010.

Podlaski Kurator Oświaty pan Jerzy Kiszkiel gratulował stypendystom ich osiągnięć.

Złożył również podziękowania nauczycielom, którzy swoją pracą pomogli rozwijać uzdolnienia młodym ludziom...

.


Warunki uzasadniające przyznanie stypendium.

Na podstawie art. 90 h oraz 90 i Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 r. Nr 106, poz. 890) prowadzona jest procedura typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na dany rok szkolny na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym.

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

2.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia ocen minimum 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

3.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

4.

Procedura składania wniosków o stypendium określona jest w podanym powyżej rozporządzeniu.

5.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

.

pierwsza rata

- do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;

.

druga rata

- do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

.

.