ACE podjęło działania zmierzające do uzyskania
certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.

WIZJA

"Augustowskie Centrum Edukacyjne zapewnia swoim uczniom optymalne warunki rozwoju na miarę potrzeb XXI wieku. Nasze Centrum jest liderem w tworzeniu nowej jakości w edukacji na terenie powiatu augustowskiego. ACE jest przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Realizuje ono swe zamierzenia i zadania we współpracy ze środowiskiem lokalnym: samorządowym, oświatowym oraz z instytucjami ze sfery szkolnictwa zawodowego. Wykształcona kadra pedagogiczna, ciągle uzupełniająca i podnosząca swoje kwalifikacje, bogato wyposażone pracownie dydaktyczne umożliwiają systematyczne rozszerzanie oferty oświatowej w formach szkolnych i pozaszkolnych zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. ACE to dążenie do nowoczesności, rozwijanie uzdolnień uczniów i wdrażanie ich do samodzielności. Działalność swoją opiera na kształceniu, wychowaniu, opiece nauczycieli, bogatej bazie techniczno - dydaktycznej."

MISJA  SZKOŁY
"Jesteśmy szkołą dążącą do tego, aby nasz absolwent swobodnie korzystał z różnych źródeł wiedzy, był przygotowany do ciągłego samokształcenia się, umiał radzić w różnych sytuacjach życiowych, poszukując optymalnych rozwiązań. Szkoła powinna ukształtować przyszłego obywatela i patriotę - człowieka, który będzie utożsamiał się ze społecznością, w której żyje, będzie umiał podejmować decyzje korzystne dla siebie i nie narażające innych. Nasz uczeń potrafi zaprezentować swoje poglądy i umie słuchać innych, będzie radził sobie w sytuacjach konfliktowych zarówno jako strona, jak też jako mediator."

Dyrektor ACE w marcu 2004 r. określił POLITYKĘ JAKOŚCI:

Zadowolenie i zaufanie Klientów, którymi są uczniowie i ich opiekunowie w ramach realizowanych form szkolnych oraz słuchacze w formach pozaszkolnych, stanowi podstawę wszelkich naszych działań.
Świadomość, że Klienci postrzegają Augustowskie Centrum Edukacyjne poprzez ocenę jakości naszych usług edukacyjnych, stawia przed nami nadrzędne zadanie:

„Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług edukacyjnych
w celu zaspokojenia wymagań i życzeń Klientów.”

Zadanie to będzie realizowane poprzez następujące cele:

• stałą i przyjazną współpracę z Klientami,

• działania zgodne z przepisami prawa,

• projektowanie i wdrażanie nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy,

• stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów i słuchaczy,

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,

• stałą ocenę naszej usługi edukacyjnej,

• wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.

 Kierownictwo ACE zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń Polityki Jakości i realizacji jej celów, a także ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 

Augustów, 10.03.2004r.

Dyrektor
Bogdan Dyjuk