.

Najlepszy uczeń w ACE otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów [29.09.2004 r.]

Grzegorz Polkowski, obecnie uczeń klasy Vi, już po raz trzeci otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Dyplom za osiągnięte wyniki w nauce Grzegorz Polkowski odebrał z rąk premiera rządu Marka Belki na uroczystości,

która odbyła się w kancelarii Prezesa Rady Ministrów 29 września 2004 r.

W roku szkolnym 2003/04 Grzegorz uzyskał średnią ocen 5,64, co zapewniło mu drugą lokatę w województwie podlaskim.

Swoje osiągnięcia, jak mówi, zawdzięcza systematycznej nauce oraz doborowemu gronu pedagogicznemu, które spotkał na swojej drodze.

---------------

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

.

1 października 2004 r. zostały rozdane Dyplomy Stypendiów Prezesa Rady Ministrów wyróżniającym się naukowo uczniom województwa podlaskiego.

Aby je uzyskać należało spełnić odpowiednie kryteria: średnia ocen min. 4,75, wzorowe zachowanie oraz inne kryteria określone w rozporządzeniu.

Spośród 142. uczniów nagrodzonych tymi stypendiami w województwie podlaskim byli również uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Kolejnymi stypendystami, którzy w obecności Dyrektora ACE pan Bogdana Dyjuka otrzymali Dyplomy Stypendiów Prezesa Rady Ministrów są:

.

.

Justyna Prawdzik - uczennica klasy V ar;
Agata Grajewska - uczennica klasy II zi;
Karol Kisielewski  - uczeń klasy II i.

.

..