Uchwała Nr 255/XXXV/2002
Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2002 r. (skrót)

 

w sprawie:
zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Powstańców Śląskich w Augustowie w Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
i określenia struktury organizacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

Uchwala się co następuje:

§1

Z dniem 4 lutego 2002r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Powstańców Śląskich w Augustowie Al. Kardynała Wyszyńskiego 3
w Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie Al. Kardynała Wyszyńskiego 3.

 

§2

Określa się szkoły i placówki oświatowe wchodzące w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz terminy rozpoczęcia ich działalności:

 

1. istniejące dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe:

a) Technikum Budowlano-Elektryczne im. Powstańców Śląskich w Augustowie,

b) Technikum Elektroniczne w Augustowie,

c) Technikum Hotelarskie w Augustowie,

d) Liceum Techniczne w Augustowie,

e) Liceum Agrobiznesu w Augustowie,

f) Zasadnicza Szkoła Budowlana w Augustowie,

g) Policealne Studium Zawodowe w Augustowie;

2. szkoły ponadgimnazjalne założone z dniem 1 września 2002r.:

a) I Liceum Profilowane w Augustowie,

b) Technikum Nr 1 w Augustowie,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Augustowie;

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego:

a) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

b) Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1;

4. Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego;

5. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;

6. Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.

 

§3

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Powstańców Śląskich w Augustowie do dostosowania obecnego statutu Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Powstańców Śląskich w Augustowie do struktury organizacyjnej i zadań Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 4 lutego 2002r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Tadeusz Wasilewski