Nazwa projektu:

"Uczę się nie tylko zawodu"

  

W projekcie bierze udział 323 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ZSZ pochodzących przede wszystkim z obszarów wiejskich poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły i wspomaganie ich osobistego rozwoju, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem a wsią, nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi i potencjalnymi pracodawcami. 
Ujęte w harmonogramie zadania sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi osobowości, przebiegającemu w okolicznościach odbiegających od rutynowych zajęć szkolnych. Dodatkowe zajęcia umożliwią dokształcenie się i zapoznanie z najnowszymi materiałami i rozwiązaniami technologicznymi, pomogą w dobrym przygotowaniu się do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Projekt ma służyć również potwierdzeniu pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki edukacyjnej i kulturalnej przyjaznej uczniom i ich rodzicom, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi. Zaplanowane działania pomogą zintegrować szkołę ze środowiskiem lokalnym, w którym funkcjonuje.

Wstępne zasady rekrutacji uczniów:

uczniowie pochodzący z terenów wiejskich;
ocena z zachowania minimum dobra;
najniższe dochody na jednego członka rodziny (oświadczenie rodziców o dochodach);
uczniowie z rodzin niepełnych;
uczniowie z rodzin zagrożonych patologią.

Formy realizacji

1. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów:

• Język polski – 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz X– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 32.

• Matematyka - 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz X– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 32.

• Język obcy - 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz X– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 32.

• Technologia informacyjna- 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz X– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 32.

• Przedsiębiorczość- 4h/mies. w okresie X-XII.2007 r. oraz I-II.2008 r. Liczba uczniów korzystających 16.

• Zajęcia przygotowujące do egz. potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- V-VI 2007 r. (5 grup po 14 h):

- posadzkarz, liczba uczniów korzystających 34;

- technolog robót wykończeniowych, liczba uczniów korzystających 26;

- monter elektronik, liczba uczniów korzystających 15;

- kucharz / piekarz, liczba uczniów korzystających 20;

- sprzedawca, liczba uczniów korzystających 18.

2. Zajęcia pozalekcyjne:

• Zajęcia plastyczne - 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz X– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 16.

• Zajęcia sportowe - 4h/mies. w okresie III- V 2007 r. oraz IX– XII 2007 r. i I– II 2008 r. Liczba uczniów korzystających 16.

• Zajęcia - Układanie parkietu IV-V 2007 r. po 15 h. Liczba uczniów korzystających 16.

• Kurs tańca towarzyskiego - 8-9h/mies. w okresie IX-XII.2007 r. oraz I-II.2008 r. Liczba uczniów korzystających 16.

• Kreowanie atrakcyjnego wizerunku - 6h/mies. w okresie: IV-V.2007 r. oraz X-XI.2007 r. Liczba uczniów korzystających 20.

• Kurs udzielania I pomocy - 6h/mies. w okresie III-IV 2007 r. i X-XI 2007 r. Liczba uczniów korzystających 40.

3. Wycieczki

.

.

termin realizacji

trasa

liczba uczniów korzystających

kwiecień 2007
wycieczka jednodniowa

Olsztyn

40 uczniów

maj 2007
wycieczka trzydniowa

Kraków – Wieliczka

40 uczniów

czerwiec 2007
wycieczka jednodniowa

Białowieża

40 uczniów

sierpień 2007
wycieczka trzydniowa

Trójmiasto - Malbork

40 uczniów

wrzesień 2007
wycieczka dwudniowa

Warszawa - Targi Podłóg i Posadzek

40 uczniów

październik 2007
wycieczka jednodniowa

Szlakiem tatarskim: Sokółka, Bohoniki, Krynki, Kruszyniany

40 uczniów

listopad 2007 
wycieczka jednodniowa

Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego, spektakl teatralny

40 uczniów

.

4. Inne formy:

• Spotkania z ludźmi kultury i nauki: 

- z lokalnymi twórcami kultury, liczba uczniów korzystających 32; 

- z przedstawicielami mniejszości narodowych, liczba uczniów korzystających 56.

• Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego, liczba uczniów korzystających 16. 

• Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy, liczba uczniów korzystających 32.

• Spotkania z psychologiem: 

- dla rodziców, liczba osób korzystających 20;

- dla uczniów, liczba uczniów korzystających 20. 

• Zajęcia na kręgielni, liczba uczniów korzystających 24.

• Udział w obchodach 450-lecia Augustowa, liczba uczniów korzystających 16. 

• Udział w obchodach 40-lecia szkoły, liczba uczniów korzystających 16.

5. Szkolenie nauczycieli (organizowane i finansowane przez Instytucję Prowadzącą) w ramach doskonalenia zawodowego,
w celu zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności wspierania uczniów w ich rozwoju.

5.1. Jak wspierać ucznia w rozwijaniu jego zainteresowań? Liczba korzystających 10 nauczycieli.

5.2. Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości w nauczaniu. Liczba korzystających 10 nauczycieli.

5.3. Jak wspierać nauczycieli w tworzeniu systemu oceniania wewnątrzszkolnego spójnego z systemem egzaminowania zewnętrznego? Liczba korzystających 10 nauczycieli.

5.4. Konstruowanie indywidualnych programów pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba korzystających 2 nauczycieli.

5.5. Jak zaktywizować uczniów? Liczba korzystających 6 nauczycieli.

5.6. Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym. Liczba korzystających 4 nauczycieli.

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu

] Udział 144 uczniów w realizowanych w dwóch cyklach zajęciach dodatkowych
z matematyki (36 h), technologii informacyjnej (36 h), przedsiębiorczości (20 h), języka polskiego (36 h) i języka obcego (36 h).

] Udział 113 uczniów w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (70 h).

] Osiągnięcie 100% promocji beneficjentów do następnej klasy.

] Osiągnięcie 100% zdawalności przez beneficjentów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

] Większa ilość uczniów ZSZ kontynuująca naukę w szkole średniej.

] Zapewnienie 30 uczniom bezpłatnego korzystania z podręczników do matematyki, języka polskiego, języka obcego.

] Udział 124 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych plastycznych (44 h), sportowych (36 h), układania parkietu (24 h),
kreowania atrakcyjnego wizerunku (24 h), z kursu tańca (52 h), kursu udzielania pierwszej pomocy (24 h).

] Zorganizowanie 5 wycieczek jednodniowych; w każdej udział weźmie 40 uczniów. 

] W 2-dniowych targach Podłogi i Posadzki udział weźmie 40 uczniów.

] Z 3-dniowego wypoczynku letniego nad morzem skorzysta 40 uczniów.

] Z 5-dniowego wypoczynku letniego w formie wychowania wodnego skorzysta 30 uczniów.

] Udział 20 rodziców oraz 20 uczniów w zajęciach z psychologiem.

] 24 uczniów skorzysta z zajęć w kręgielni.

] W związku z dużą liczbą i różnorodnością zaplanowanych działań każdy z 323 uczniów szkoły będzie miał możliwość skorzystania z interesujących go form wsparcia.

] 42 nauczycieli otrzyma wsparcie w formie 6 zaplanowanych szkoleń.

] Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, co rozwinie postawę obywatelską.

] Zwiększenie doświadczenia szkoły w ubieganiu się o różne formy dofinansowania.

] Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego.

] Uświadomienie uczniom konieczności uczenia się przez całe życie.

] Rozwinięcie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

] Zdobycie nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu (kurs tańca, kreowania atrakcyjnego wizerunku i udzielania pierwszej pomocy).

] Zwiększenie dostępu do dóbr kultury.

] Umocnienie wizerunku szkoły jako przyjaznego uczniom i rodzicom centrum edukacyjnego i kulturalnego.