ZAWÓD TECHNIKA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE [311219]
MOŻNA ZDOBYĆ UCZĄC SIĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA W AUGUSTOWSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

Warunkiem kształcenia w tym zawodzie jest ukończenie  BS I stopnia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz posiadanie kwalifikacji: BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.(formuła 2017) lub dyplomu czeladniczego w tej kwalifikacji.

W trakcie dwuletniej nauki w systemie zaocznym realizowane będą przedmioty ogólnokształcące przygotowujące do egzaminu maturalnego, oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Po zakończeniu dwuletniej edukacji uczeń- absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Pozytywny wynik egzaminu zawodowego pozwala uzyskać tytuł technika robót wykończeniowych.

Wykaz przedmiotów ogólnokształcących:
- matematyka
- język  polski
- język angielski
- informatyka

Wykaz teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych:
- Organizacja robót budowlanych
- Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych
- Język obcy zawodowy
- Pracownia organizacji robót budowlanych
- Pracownia kosztorysowania
- Projektowanie wspomagane komputerowo
- Praktyka zawodowa

Ocenianie:
W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia słuchacz podlega klasyfikacji:
1) semestralnej;
2) końcowej.

Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Egzamin maturalny i zawodowy:

  • absolwent będzie mógł przystąpić do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego;
  • uczeń po branżowej szkole II stopnia w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi także do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uzyska on tym samym, oprócz świadectwa dojrzałości, także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie otrzymanie z części pisemnej egzaminu co najmniej 50 %. możliwych do uzyskania punktów, zaś z każdej części praktycznej – co najmniej 75 % punktów.

Osoba która ukończyła branżową szkołę II stopnia posiada wykształcenie średnie branżowe

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie -BS II stopnia

OPIS ZAWODU:
Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.
Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko–tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

ZADANIA ZAWODOWE:
Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:

• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,
• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,
• montaż suchej zabudowy,
• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników robót budowlanych, w tym prac wykończeniowych, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Jest to zawód wszechstronny – technicy robót wykończeniowych są niezbędni przy pracach związanych z montażem suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.
Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Opracowała:
Iwona Garbowa