TECHNIK MECHATRONIK

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek technik mechatronik będą brane pod uwagę dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymiennie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka oraz fizyka i informatyka.

Osoba kształcąca się w zawodzie technik mechatronik posiada następujące umiejętności:

  • tworzenia dokumentacji technicznej dla urządzeń i systemów mechatronicznych w  programach do komputerowego wspomagania projektowanie CAD,
  • dokonywania montażu, eksploatacji i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • projektowania układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
  • wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,
  • pisania programów sterowniczych w jednym z podstawowych języków (LAD lub FBD),
  • posługiwania się podstawowymi elementami logiki w trakcie pisania programu sterowniczego,
  • diagnozowania i usuwania błędów w programach sterowniczych na podstawie dokumentacji techniczno - ruchowej,

Podczas nauki na kierunku technik mechatronik uczeń ma możliwość poszerzenia swoich umiejętności o elementy związane z obsługą i programowaniem robotów.

W klasie III i IV uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie z branży mechatronicznej. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności z zakresu mechaniki i automatyki opanowanych w szkole.

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na ten zawód:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin po II semestrze klasy III.
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - egzamin po I semestrze klasy V.

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik mechatronik mogą pracować na stanowiskach:

  • utrzymanie ruchu (działy: elektryk, mechanik, automatyka),
  • serwis techniczny (działy: mechanika, pneumatyka, elektronika),
  • operator maszyn i urządzeń przemysłowych,

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=elPJ9l5Ees4&feature=youtu.be