TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Patronem kierunku jest firma Sodexo Polska Sp. z o.o.

zdjęcie01a  zdjęcie02a 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  to zawód łączący umiejętności   sporządzania potraw i napojów zarówno kuchni polskiej jak i innych narodów, doradcy żywieniowego i organizatora usług gastronomicznych. Ponadto może wykonywać zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia różnych grup ludności, dekorowaniem, porcjowaniem i serwowaniem  zgodnie ze sztuką obsługi konsumenta oraz organizowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych.

Absolwenci tego kierunku mogą pracować na stanowisku:

 • szefa kuchni
 • kucharza
 • osoby odpowiedzialnej za planowanie i organizację imprez okolicznościowych
 • kierownika restauracji lub stołówki
 • menagera zakładu gastronomicznego
 • organizatora imprez okolicznościowych
 • doradcy w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizatora usług cateringowych
 • pracownika ruchomej bazy gastronomicznej : lotniczej, kolejowej i morskiej

Predyspozycje zawodowe, cechy osobowości: sprawność w działaniu, komunikatywność, dobra organizacja pracy, pasja, kreatywność, zainteresowanie nowymi trendami w żywieniu, otwartość na nowości.

Technik żywienia i usług gastronomicznych sporządza potrawy i napoje, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania żywności przed zepsuciem, ocenia jakość surowców i potraw, przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną, kontroluje etapy procesu technologicznego, opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje i wdraża je do produkcji, stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności, posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw oraz posiłków, układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia, dekoruje potrawy, stoły i sale, organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym, korzysta z programów komputerowych, planuje i rozlicza działalność zakładu,  przedstawia ofertę usług gastronomicznych, organizuje i wykonuje usługi gastronomiczne, przestrzega zasad racjonalnego żywienia, stosuje nowe trendy w żywieniu.

Praktyki: w trakcie nauki uczeń odbywa dwie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w wybranej przez siebie lub zaproponowanej przez szkołę restauracji lub innym zakładzie gastronomicznym. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole.

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji składających się na ten zawód:

HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań -  egzamin po II semestrze klasy III
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych -  egzamin po I semestrze klasy V

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim wraz z suplementem w języku angielskim.

Przedmioty, których uczeń uczy się w szkole na poziomie rozszerzonym biologia.

Proponowane dodatkowe zajęcia i wycieczki przedmiotowe dla uczniów:

 • wyjazdy na targi branżowe
 • warsztaty kulinarne prowadzone przez mistrzów kuchni
 • zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • zajęcia dodatkowe przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, które umożliwiają otrzymanie indeksu na wyższe uczelnie
 • spotkanie z dietetykiem,
 • wycieczki do zakładów pracy

Kontynuacja nauki po szkole średniej :

Kierunek ten przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki na studiach wyższych m.in. na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, broker innowacji w przemyśle spożywczymi, gastronomia – sztuka kulinarna, bezpieczeństwo żywności, chemia spożywcza, towaroznawstwo.

Linki do filmów: