Terminy, o których trzeba pamiętać

- 15 maja - 19 czerwca 2023 r. (do godz. 15:00) - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły                           

- 15 maja - 19 lipca 2023 r. – odbiór skierowania na badanie lekarskie (sekretariat ACE)

- 23 czerwca - 12 lipca 2023 r. (do godz. 15:00) – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- 18 lipca 2023 r. o godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

-  do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – dostarczenie oryginałów  świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

- 24 lipca 2023 r. o godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty obowiązkowe do uruchomienia procesu rekrutacji

Dostępne na stronie internetowej

https://www.nabor.pcss.pl/augustow

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna
  • Klauzula informacyjna – podpisana przez rodzica/opiekuna
  • Kandydaci do klasy wielozawodowej koniecznie dostarczają głoszenie o przyjęciu na praktykę (z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców lub od pracodawcy w przypadku podmiotów niezrzeszonych)

Pozostałe dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 2 zdjęcia

Jak złożyć wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną należy wydrukować, opatrzyć podpisami kandydata i rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

lub

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną wydrukować, opatrzyć podpisami kandydata i rodzica/opiekuna prawnego, zeskanować (lub zrobić wyraźne zdjęcie) i przesłać w postaci załączników przez stronę https://www.nabor.pcss.pl/augustow

W ten sposób można przesłać również świadectwo ukończenia szkoły (obie strony) i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji można znaleźć tu:

https://acedu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=386