RADA RODZICÓW przy AUGUSTOWSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

nr rachunku:  54 9351 0000 0013 2365 2000 0020

[Bank Spółdzielczy w Augustowie]

 

W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów Centrum oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z postanowieniami regulaminu swojej działalności i obowiązującym prawem.

Wpłaty na Radę Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym można dokonać na konto o podanym powyżej numerze.


Informacja o przyznawaniu nagrody finansowej dla najlepszego ucznia/uczennicy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w roku szkolnym.

Regulamin przyznawania nagród ufundowanych przez Radę Rodziców za wyniki w nauce pdf.

Wniosek zgłoszenia kandydata do nagrody Rady Rodziców za wyniki w nauce pdf. 

Decyzja Rady Rodziców o przyznaniu nagrody za wyniki w nauce pdf.


Rada Rodziców przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w roku szk. 2017/18.

Przewodniczący

Piotr Wasilewski

Wiceprzewodniczący

Małgorzata Januszko

Skarbnik

Anna Ziemba

Sekretarz

Bożena Drejer

Członek

Artur Łostowski

Celem Rady Rodziców jest prezentowanie opinii rodziców i prawnych opiekunów uczniów we wszystkich sprawach szkół dla młodzieży, zaznajomienie rodziców z wymogami szkół oraz pozyskanie ich do czynnego udziału w realizacji procesu dydaktycznego, wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Centrum.

Regulmain Rady Rodziców znajdziesz tutaj.