.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie

TEL. 876432861; ADRES: al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek

800

1430

wtorek

800

1430

środa

800

1430

czwartek

800

1430

piątek

800

1430

.


Oferta szkoleniowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie w roku 2016.

Tematyka szkolenia

Placówka

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

1. Dopalacze, substancje psychoaktywne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących;

12.04.2016r.
godz. 1430  

 

II LO w Augustowie; ACE;

12.01.2016r.

Anna Zdancewicz

2. Przedwczesne zachowania seksualne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących;

do uzgodnienia

Alicja Klebanowska

3. Frekwencja uczniów w szkole.

II LO w Augustowie; ACE;

31.03.2016r.
godz. 1400  

Mirosław Krajewski

4. Prawa dziecka w świetle prawa karnego.

Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie

do uzgodnienia

do uzgodnienia

5. Rodzice partnerami w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

do uzgodnienia

do uzgodnienia

6. Od efektywnej komunikacji w szkole do dobrych relacji:
nauczyciel, uczeń, rodzic.

do uzgodnienia

do uzgodnienia

7. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela - jak współpracować w zespole nauczycielskim.

do uzgodnienia

do uzgodnienia

.

Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” był realizowany przez Powiat Augustowski we współpracy
z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli funkcjonującym w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2015r.

Obszar realizacji projektu: powiat augustowski, województwo podlaskie.

Cel główny projektu: Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim w latach 2013-2015.

Projekt „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” został przyjęty do finansowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na postawie wyników konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 „Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli podporządkowane potrzebom w/w podmiotów w obszarach wspomagających szczególnego wsparcia”.

W ramach oferty nauczyciele z placówek uczestniczących w projekcie otrzymali wsparcie ekspertów zewnętrznych: 21 godz. aktywnych form w postaci warsztatów, 15 godzin konsultacji grupowych i 5 godzin konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin pomocy w dostosowaniu nowych umiejętności do praktyki szkolnej w postaci konsultacji indywidualnych / grupowych, indywidualnego poradnictwa, coachingu oraz innych form prowadzonych przez SORE.

Oferty doskonalenia zrealizowane w ramach projektu „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” w roku szkolnym 2014/15:

Temat oferty doskonalenia

placówki realizujące

 1. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich; Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym;
Gimnazjum w Sztabinie; Zespół Szkół Społecznych STO Gimnazjum w Augustowie;
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie;

 2. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Szkoła Podstawowa w Kroszewie; Szkoła Podstawowa w Płaskiej;
Gimnazjum nr 1 w Augustowie; Gimnazjum nr 3 w Augustowie;

 3. Budowa koncepcji pracy szkoły.

Gimnazjum nr 2 w Augustowie; I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie;

 4. Ocenianie kształtujące.

Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym; Szkoła Podstawowa w Krasnymborze; Gimnazjum w Krasnymborze;

 5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole nr 3 w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Łabętniku;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie;

 6. Nauczyciel 45+ .

Szkoła Podstawowa w Lipsku; Gimnazjum w Lipsku;

 7. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym; Szkoła Podstawowa w Sztabinie;

 8. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Nowince;

 9. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Gimnazjum w Nowince; Technikum Nr 2 w Augustowie;

 10. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Zespół Szkół Społecznych STO Szkoła Podstawowa w Augustowie;
Przedszkole nr 4 w Augustowie;

 11. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Przedszkole nr 6 w Augustowie;

 12. Praca z uczniem zdolnym.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie;

 13. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

Szkoła Podstawowa w Jaziewie;

 14. Praca z uczniem młodszym.

Przedszkole nr 1w Augustowie;

 15. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

Przedszkole nr 2 w Augustowie;

 16. Rodzice są partnerami szkoły.

Szkoła Podstawowa w Olszance.

 17. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

Szkoła Podstawowa w Janówce.

Oferty doskonalenia zrealizowane w ramach projektu „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim” w roku szkolnym 2013/14:

Temat oferty doskonalenia

placówki realizujące

 1. Praca z uczniem młodszym.

Przedszkole nr 1w Augustowie; Przedszkole nr 2 w Augustowie;
Szkoła Podstawowa w Olszance;

 2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole nr 3 w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Jabłońskich;
Szkoła Podstawowa w Jaziewie;

 3. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Przedszkole nr 4 w Augustowie;

 4. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

Przedszkole nr 6 w Augustowie

 5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Janówce;
Szkoła Podstawowa w Kroszewie; Szkoła Podstawowa w Łabętniku;
Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym; Szkoła Podstawowa w Sztabinie;

 6. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie; Szkoła Podstawowa w Krasnymborze; Gimnazjum nr 1 w Augustowie; Gimnazjum w Janówce;
Zespół Szkół Społecznych STO, Gimnazjum w Augustowie;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Augustowie;

 7. Budowa koncepcji pracy szkoły.

Zespół Szkół Społecznych STO, Szkoła Podstawowa w Augustowie;
Szkoła Podstawowa w Nowince;

 8. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym;

 9. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Szkoła Podstawowa w Lipsku; Gimnazjum w Lipsku;
I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie;

 10. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa w Płaskiej; Gimnazjum nr 2 w Augustowie;
Gimnazjum nr 3 w Augustowie; II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie;

 11. Nauczyciel 45+

Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym; Gimnazjum w Sztabinie;

 12. Ocenianie kształtujące.

Gimnazjum w Nowince;

 13. Rodzice są partnerami szkoły.

Gimnazjum w Krasnymborze;

 14. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

Technikum Nr 2w Augustowie;


Oferta szkoleniowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie w roku 2014. 

Tematyka szkolenia

Adresaci

Termin szkolenia

Osoba prowadząca

1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w praktyce.

Rada Pedagogiczna ACE

07.04.2014r.

godz. 1430

Anna Karpowicz

2. Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły.

Nauczyciele ze wszystkich placówek

11.04.2014r.

godz. 1330

Jerzy Mantur

3. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników
egzaminów zewnętrznych do doskonalenia pracy nauczycieli.

Nauczyciele ze wszystkich placówek

11.04.2014r.

godz. 1600

Jerzy Mantur

4. Konstruktywne sposoby radzenia z niekonstruktywnymi
zachowaniami uczniów.

Nauczyciele ze wszystkich placówek

28.04.2014r.

godz. 1330

Milena Kucharczyk

5. Interwencja profilaktyczna w szkole -
system oddziaływań wobec uczniów
eksperymentujących z alkoholem, papierosami, narkotykami.
Jak rozmawiać z uczniami o uzależnieniach?

Nauczyciele ze wszystkich placówek

28.04.2014r.

godz. 1600

Milena Kucharczyk

6. Poczucie alienacji w grupie rówieśniczej (wyobcowanie, lobbing,
fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna i psychiczna).

Rada Pedagogiczna ACE; ZPM

29.05.2014r.

godz. 1230

Milena Kucharczyk

7. Praca z uczniem trudnym.

Rada Pedagogiczna ACE

29.05.2014r.

godz. 1500

Milena Kucharczyk

.

.

Augustów, 23.09.2013r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu augustowskiego.

Minister Edukacji Narodowej podpisała 3 lipca 2013r. dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego,
a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w roku szkolnym 2013/14.

Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa,

w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli

w zakresie m. in. wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

Placówki te mają obowiązek udostępnienia nauczycielom oferty doskonalenia obejmującej zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej polityki edukacyjnej.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla placówek oświatowych z powiatu augustowskiego:

1.

w zakresie kontroli:

a) w publicznych technikach:

-

„Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły”;

b) w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych:

-

 „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”;

c) w publicznych placówkach kształcenia nauczycieli:

-

 „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt.1 ustawy o systemie oświaty”;

2.

w zakresie ewaluacji:

a) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego

oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego - w zakresie wymagań:

-

„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

-

„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

-

„Respektowane są normy społeczne”;

b) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych - w zakresie wymagań:

-

„Promowana jest wartość edukacji”;

-

„Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”;

-

 „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

3. W roku szkolnym 2013/14 monitorowane były:

a)

„Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

b)

Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli
w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

W związku z wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej oraz statutowymi obowiązkami PODN w Augustowie proponowało szkolenia
wspierające pracę szkoły / placówki i nauczycieli.

W przypadku szkół biorących udział w projekcie „Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim”
- jeśli w wyniku diagnozy pokryją się obszary wsparcia, szkolenia zostaną przeprowadzone tylko jeden raz.

.


.